آغاز مطالعه متروي شهر جديد انديشه / افتتاح بازار بزرگ انديشه با حضور روحاني در آينده نزديک