مذاکرات ایران و 1+5 در نیویورک / ادامه نگارش توافق