تنگه شیرز تلفیقی از تاریخ و طبیعت در دل رشته کوه های زاگرس