اقتصاد مقاومتی و تکیه بر عناصر داخلی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است