همه مصائب پناهجویان افغان برای رسیدن به کشوری امن!