تهران سالی ۳۶ سانتیمتر فرو می‌رود/ ذخایر آب ۳ دشت در مرحله نابودی