تاخیر در صدور مجوز نمایش مانع حضور فیلم در جشنواره‌های خارجی شد