اذعان مقام آمریکایی به اشتیاق کشورها برای توسعه مبادلات با ایران