استخدام کارشناس کامپیوتر در آموزشگاه پارسه در تهران - اردیبشهت الی مرداد 94