انجام مطالعات رفتاری با استفاده از تحریکات عمقی مغز برای نخستین بار در کشور