حسرت دیدار فرزند در کنج دیوارهای آسایشگاه/ پدرانی که فراموش شدند