یک میلیون تن عملیات باطله برداری در معدن مهدی آباد مهریز