به روزرسانی قوانین شوراها الزامی است/عملکرد شورای عالی استان ها ضعیف است