نگهداري راه‌هاي استان نيازمند ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار است