امیر آسمانی، شاهراه شهر دانایی!/گذری بر اوصاف بهترین پدر دنیا