رزمایش دریایی مشترک آمریکا، یونان و رژیم صهیونیستی