بازدید وزير بهداشت از بیمارستان نبی اکرم(ص) شهرستان خنج