بحرین مدیریت اموال 2 شرکت ایرانی را در اختیار گرفت