بهره برداری از پروژه معدنی ایران در قاره آفریقا یک گام به اجرا نزدیک شد