خرید تضمینی بیش ازهفت هزار تن گندم از کشاورزان هرمزگانی