پاسخ به شایعات فضای مجازی درباره جوانی که در پورشه درگذشت!