جهان نیازمند منش امام علی(ع) است/ آمریکا به سرازیری می رود