وزارت صنعت برنامه مسنجمی برای توسعه بخش معدن ندارد