تب فوتبال سایر رشته های ورزشی را به فراموشی فرو برده است