کبگانیان اعلام کرد: اختصاص 40 بند نقشه به تجاری‌سازی علم