عراقچی: به ضرورت در نیویورک می مانیم/ پیش نویس اولیه پرانتزها و موارد اختلافی خواهد داشت