احمدی نژاد : هیمنه آمریکاییان دچار فرو ریختن شده است