کاهش قیمت نفت، تبلور خودکفایی بدون تکیه مطلق به درآمد های نفتی است