استخدام برگزار کننده مسابقات در روزهای تعطیل در یک شرکت تبلیغاتی