اجرای طرح غربالگری سلامت در مناطق عملیاتی دفاع مقدس کرمانشاه