اروپا مایل به دریافت گازترکمنستان از طریق ایران است