اعتکاف بزرگ جوانان کشور امسال در کتاب گینس ثبت می شود