فرهنگی گالیکشی به‌عنوان معلم نمونه استان انتخاب شد