دستگاه اندازه‌گیری پرتوهای رادیواکتیو در کشور ساخته شد