افتتاح اکسپو 2015 با حضور نخست وزیر ایتالیا و وزیر صنعت ایران