دولت، کاهش مشکلات را جایگزین سخنرانی‎های پر طمطراق برای معلمان کند