حفظ و ارتقای اعتماد و امیدواری جانبازان به کمیسیون پزشکی