گام نخست نخبگان چهارمحال و بختیاری برای تبیین گفتمان همدلی و همزبانی