مشکلات آموزش و پرورش خراسان جنوبي از زبان مديرکل/ افتتاح مجتمع ۵۰ کلاسه حاشيه شهربيرجند؛ مهر۹۴