انتقاد خطیب بحرینی از محکوم شدن جوانان و آزادی پلیس قاتل