رییس جمهور مصر و ولیعهد جدید عربستان تلفنی گفتگو کردند