معماری تحریم‌ها در حین توافق با ایران حفظ می‌شود/ لغو در کار نیست