آمریکا بار دیگر با واردات گاز ایران توسط پاکستان مخالفت کرد