استخدام چند ردیف شغلی درمرکز توسعه آموزش های مجازی پارس در اصفهان - اردیبهشت 94