زیان دهی شرکت کشت و صنعت مغان به علت سوءمدیریت/ جهادکشاورزی با تدبیر صحیح به این مشکلات خاتمه دهد