قهرمانی سپاهان خوشحالم می کند/ نباید سهمیه لیگ را از دست دهیم