اصفهان ۱۰ درصد جمعیت کارگری کشور را داراست/ ۱۰۷ درصد سهم تعهد اشتغال استان اصفهان محقق شد