دو دستگی و اختلاف عامل اصلی رکود فوتبال کردستان است