اندیشه های ناب شهید مطهری بهترین الگو برای معلمان و جامعه است