برگزاری مراسم کومسای با حضور هزاران نفر/هورامان ثبت جهانی می شود